Mõisted ja mõõtühikud


Soojusettevõtte all mõistetakse soojusenergia andjat (soojuse müüjat).

Tarbija all mõistetakse siin kaugköetava hoone/hoonete või nende omanikku/valdajat.

Hoone kaugkütteseadmed on soojusseadmete komplekt, mis koosneb tarbija soojussõlmest ja hoone kütteseadmetest.

Hoone küttesüsteem on süsteem, mis jagab soojusenergiat soojusvahetist või küttevee segamissõlmest kasutamiskohta.

Soojussõlm on mõõtesõlme, tarbevee-ja küttesüsteemi ning paisumisseadmetega liidetud seadmete komplekt, mis sisaldab endas soojusvaheteid, primaar-ja sekundaarpoole reguleerimisseadmeid, pumpasid, ventiile ning muud toruarmatuuri ja torustikku.

Väikemaja on hoone, kus küttevõimsus on maksimaalselt 50 kW ja tarbevee soojendusvõimsus on maksimaalselt 120 kW.

Majaühendus on soojusettevõtte kaugkütte ühendusharu kaugküttevõrgust soojussõlme ruumi või mõõtesõlme.

Mõõtesõlm on mõõteriistade komplekt, mis garanteerib tarbitud soojusenergia koguse mõõtmise Mõõteseaduse poolt nõutud täpsusega.

Soojussõlme ruum on hoones asuv eraldi selleks ette nähtud ruum, kus asub soojussõlm.

Tehniliste seadmete ruum on hoones asuv ruum, kus lisaks soojussõlmele võivad paikneda muud kommunaalseadmed (näit. vee-,elektri-ja telefoniseadmed).

Primaarpool sisaldab sõltumatu ühendusskeemi korral torustikku ja seadmed või seadmete osasid, kus voolab kaugkütte vesi või milledele tema rõhk avaldab mõju.

Sekundaarpool sisaldab sõltumatu süsteemi korral torustikku ja seadmeid või seadmete osasid, kus voolab soojusvahetis soojendatav vesi või millele tema rõhk avaldab mõju.

Sõltuv e. avatud küttesüsteem on süsteem, kus kaugkütte vesi ringleb ka hoone küttesüsteemis.

Sõltumatu e. suletud küttesüsteem on süsteem, kus kaugkütte vesi ei satu hoone küttesüsteemi.

Kaugkütte andev toru on toru, mille kaudu kaugkütte vesi siseneb tarbija soojussõlme.

Kaugkütte tagastuv toru on toru, mille kaudu kaugkütte vesi väljub tarbija soojussõlmest soojusettevõttesse.
Küttesüsteemi andev toru on toru, mille kaudu voolab küttevesi soojussõlmest hoone küttesüsteemi.

Küttesüsteemi tagastuv toru on toru, mille kaudu voolab küttevesi tagasi soojussõlme hoone küttesüsteemist.

Suvesulg on sulgarmatuur soojussõlme primaarpoolel hoone kütte suviseks väljalülitamiseks.


Mõõtühikud
Energia
1 kWh = 3600 kJ = 860 kcal
1 kJ = 1 kWs = 278 Wh
1 kcal = 4,1866 kJ = 0,01163 kWh
1 Wh = 3600 J


Võimsus
1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W
1 Mcal/h = 1,16 kW = 1 000 kcal/h
1 kW = 0,86 Mcal/h = 860 kcal/h
1 cal/s = 4,1868 W


Rõhk
1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mvs
1 bar = 100 kPa
1 kgf/m² = 9,807 Pa
1 Pa = 0,10197 mm H2O


Mahukulu
1 m³/h = 1 000 l/h = 0,278 l/s


Massikulu
1 kg/h = 277,8 * 10-6 kg/s
1 lb/h = 126 * 10-6 kg/s